Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Compensatie en dispensatie bij dyscalculie 

N.B. Vetgedrukt = aangegeven wat bij de CITO toetsen geldt, overige maatregelen gelden (ook)  bij methoden gebonden toetsen
Wanneer er bij een leerling op basisschool Willem de Zwijger dyscalculie middels een onderzoek is vastgesteld, gelden voor deze leerling bij het maken van toetsen de volgende maatregelen:
 • De toets aanbieden als vergroting ( als de lln dit prettig vindt), nagaan of dit bijdraagt aan het beter kunnen verwerken van de leerstof.
 • De leerling de gelegenheid geven de toets te maken in een rustige ruimte ( bv kantoor IB)
 • Extra tijd geven voor het  lezen van de opgaven en verwerken van de toets (afstemmen wat de leerling nodig heeft).
 • Afhankelijk van het aantal hulpmiddelen wat de lln gebruikt tijdens de reguliere lessen en schriftelijke verwerking ( bv een getallenlijn, schema's DHTE, tafelkaart, kladpapier, ander concreet materiaal zoals kralenketting, geld etc.) de inzet van deze hulpmiddelen ook aanreiken tijdens het maken van rekentoetsen.
 • Cito rekenen; mag worden voorgelezen( door de lkr indien mogelijk buiten de groep/ of m.b.v. Kurzweil).
 • De leerling mag werken IN het toetsboekje, zodat de transfer van toets naar antwoordenblad geen extra belemmering vormt  voor de lln en onnodige (extra) energie kost.
 • Een toets op maat afnemen; in overleg met IB 'er bepaalt de lkr welke CITO toets de lln maakt.
 • Wanneer de lln gewend is te werken met een strategieënboekje ( spiekboekje); na afloop van de toets krijgt de lln de tijd/ mogelijkheid om opgaven te controleren aan de hand van het strategieënboekje, waarna de lln de toets inlevert.
 • Als - afhankelijk van de leeftijd - de lln bovenstaande verantwoordelijkheid nog niet zelf kan nemen - geeft de lkr met een stipje aan welke opgaven gecontroleerd moeten worden door de lln.
 • De ouders van de betreffende lln goed informeren over de gebruikte oplossingsstrategieën: ouders zijn bereid hun zoon/dochter te helpen met het huiswerk, rekenen mogelijk op een andere manier dan op school wordt gehanteerd sommen uit ( denk aan staartdelingen), waardoor het voor de lln met dyscalculie extra verwarring oplevert.
 • De lln krijgt, indien hier binnen de formatie ruimte voor is, extra begeleiding buiten de groep
 • Bij het verwerken van de gewone lesstof is het prettig voor de lln om te mogen werken op een kopie van de taak ( invullen) en/of op grote ruitbladen. Dit laatste vergemakkelijkt het goed schrijven van de getallen en het correct onder elkaar noteren bij cijferend rekenen.
 • Vanaf leerjaar 6 wordt de leerling aangeleerd hoe een rekenmachine te gebruiken.
 • Belonen van deelhandelingen; punten geven voor de goede bewerking.
 • Diagnostisch gesprek met de leerling n.a.v. de fouten. Geen extra uitleg geven. Herkansing voor de betreffende onderdelen. Scoring is  het gemiddelde van eerste en tweede kans.

 
Brede School Moerdijk