Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Kanjertraining:

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. De kinderen ontwikkelen mede op school hun persoonlijkheid. Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is het opbouwen van zelfvertrouwen. Ook verwerven ze meer zelfkennis. Ze leren omgaan met elkaar en om verdraagzaam te zijn. Samen doen we kennis op van andere culturen en we accepteren andere opvattingen. Op onze school hebben we uitgebreid aandacht voor omgangsvormen. Kringgesprekken, gezamenlijke vieringen, gezamenlijke projecten en presentaties dragen hier hun steentje bij.
 
Om structureel met dit onderwerp bezig te zijn bieden we de Kanjertraining bij ons op school aan. Begin 2014 heeft het team zich geschoold , zodat iedereen bevoegd is om de training uit te voeren. In oktober 2019 halen de leerkrachten hun laatste licenties waarmee ze bevoegd blijven om met Kanjer te werken. Jaarlijks zal het team blijven deelnemen aan zogeheten opfristrainingen om zodoende de nieuwste ontwikkelingen van Kanjer te kunnen gebruiken in de groepen.
 
Doel van de Kanjertraining
We willen kinderen de basisvaardigheden meegeven hoe respectvol met elkaar om te gaan. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen handelen in relatie tot de ander. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress en wordt het zich staande kunnen houden binnen verschillende sociale situaties bevorderd.
Daarbij vinden we de rol van de ouder ook erg belangrijk, we betrekken ouders bij de Kanjertraining en spreken naar ouders de verwachting uit dat zij voldoende kennis hebben genomen van het aanbod binnen de Kanjermethode, waardoor zij dit in momenten binnen de thuissituatie kunnen doortrekken.
De essentie van de kanjertraining, zoals wij die geven, is;
 • Kijken naar concreet gedrag van kinderen,
 • Uitgaan van positieve gedragingen,
 • Voortdurend een beroep doen op de groep (tips),
 • Het verzorgen van een terugkoppeling naar de zes regels.
 
We hanteren hierbij de vier basisregels die binnen de Kanjertraining gelden:
 • Niemand lacht elkaar uit
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand gedraagt zich zielig
 • We vertrouwen elkaar, helpen elkaar
 
Aan het begin van elke les worden deze regels herhaald. Ook hangen ze zichtbaar in de school.
 
Methode gebruik Kanjertraining.
 
Groep  1                       Het kleine Kanjerboek, Max en het dorp.
Groep  2                       Het kleine Kanjerboek, Max en het dorp.
Groep  3                       Max en de vogel
Groep  4                       Max en de klas
Groep  5                       Max en de zwerver
Groep  6                       Max en de zwerver
Groep  7                       Het Kanjerwerkboek bovenbouw
Groep  8                       Het Kanjerwerkboek bovenbouw
 
Ook maken we gebruik van het boekje: 99 Kanjerspelletjes.
In de combinatiegroepen is het belangrijk om te bekijken wat de leerlingen het vorige schooljaar behandeld hebben. We bekijken dit elke jaar opnieuw.
 
Opbouw van de lessen
 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun je nee zeggen?
 • Luisteren en vertellen
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Vragen stellen
 • Je mening vertellen
 
Afspraken over de Kanjerlessen
Alle leerkrachten plannen minimaal 30 minuten per week in voor het geven van Kanjerlessen. Dit is terug te vinden in de weekplanning van iedere leerkracht binnen de school.
Gedurende de gehele dag moet het Kanjergedrag te zien zijn en worden de kinderen hierop aangesproken. We zijn er onszelf van bewust dat leerkrachten een voorbeeldfunctie hebben om dit gedrag bij kinderen te stimuleren. We willen graag dat Kanjergedrag 'normaal' gedrag wordt wat iedereen bij ons op school gaat gebruiken.
Doordat de basisregels de gehele dag worden gehanteerd zorgen we ervoor dat er iedere dag aandacht is voor het vertonen van gewenst gedrag. De leerkracht vertelt de leerling welk gedrag hij van de leerling ziet en hoort. Zowel positieve als negatieve gedragingen. Dan wordt het gedrag met de leerling besproken. Mocht het negatief gedrag betreffen dan vraagt de leerkracht aan de leerling of het zijn bedoeling is. Als dit niet zo is, wordt de leerling gevraagd of hij een gepaste manier kent om te reageren. Als dit de leerling niet zelfstandig lukt dan kan de klas aan de leerling tips geven.
We zorgen ervoor dat het schoolklimaat veilig en positief blijft.
 
Kanvas en KIJK
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen maken we gebruiken van het instrument KIJK bij de kleuters en vanaf groep 3 Kanvas. Het programma dat aansluit bij de Kanjertraining. Gedurende het schooljaar nemen we twee keer de vragenlijsten af (in november en maart/april). Ook laten we de leerkrachten in het midden van het jaar een sociogram invullen voor de hele klas.
We laten vanaf groep 5 de kinderen zelfstandig de lijsten invullen. Groep 3 en 4 vullen de lijsten samen met de leerkracht in. Aan de hand van de uitslagen gaat het team met elkaar in overleg en bekijken we samen of bepaalde kinderen al dan niet hulp nodig hebben in de vorm van welbevindingsgesprekken, het opstarten van het pestprotocol, sociale vaardigheidstraining, etc.
 
Borging kwaliteit Kanjertraining
De directeur, team en ib-er gaan aan het einde van het schooljaar na of de gewenste Kanjeropbrengsten worden gerealiseerd. Tijdens een teamvergadering in het begin van het nieuwe schooljaar bespreken we de groeps- en schoolaandachtspunten.
 
We leren de leerlingen daadwerkelijk actie te ondernemen om probleem gedrag te voorkomen dan wel adequaat op te lossen,
 • Leerlingen spreken elkaar aan op ongewenst gedrag,
 • Leerlingen hanteren de verdiepingsvragen en brengen gesprek op gang en houden dit op gang,
 • Leerlingen geven elkaar opbouwende kritiek en reageren op een    opbouwende wijze op ontvangen kritiek,
 • Leerlingen maken vorderingen op  sociaal emotioneel gebied, zichtbaar in concreet waarneembaar gedrag en binnen het leerlingvolgsysteem.
 • Leerkrachten en leerlingen ervaren een veilige sfeer,
 • Leerkrachten ervaren in het Kanjermateriaal steun voor hun aanpak.
 
 
Brede School Moerdijk