Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

OBS Willem de Zwijger is een onderwijsinstelling, waar handelingsgericht wordt gewerkt. We stemmen het onderwijs af op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind en streven naar een ononderbroken leer - en ontwikkelingsproces, zodat de kinderen in acht leerjaren de school kunnen doorlopen. We houden rekening met verschillen in aanleg, tempo, interesses, leerstijl en motivatie. Om de leerlijnen van de didactische ontwikkeling te volgen, maken wij m.b.t. de vakken gebruik van actuele lesmethodes en toetsen. Om het kind te kunnen begeleiden in het proces, waarin hij/zij een doel wil bereiken is het van belang, dat de rol van de leerkracht een meer coachend karakter krijgt. De leerkracht stemt het aanbod af op wat de leerling van hem vraagt en in gedrag laat zien. We hebben positieve hoge verwachtingen van de kinderen. Hiermee stimuleren we enerzijds dat kinderen kritisch naar hun eigen leerprocessen en prestaties kijken en anderzijds dat ze voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen. Waar het ene kind vooral bij de hand wil worden genomen en een uitgestippelde route volgens vooraf bekende lesdoelen wil doorlopen zal het andere kind meer eigenaarschap en zelfsturing tonen. Het leerrendement van elk kind wordt daardoor groter (lees: breder). Zo kan uiteindelijk iedereen met een realistisch en haalbaar niveau uitstromen.
 
Brede School Moerdijk