Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

We streven ernaar op school voor elk kind een veilig klimaat te scheppen waarin kinderen ervaren dat ze welkom zijn zoals ze zijn. Geaccepteerd worden met je sterke en zwakke kanten geeft een basis van geborgenheid.

Op onze school gaan kinderen als mensen met elkaar om en kunnen er wel eens pesterijen voorkomen. Vaak is bij de leerkracht bekend welke kinderen van de groep het "slachtoffer" van pesterijen zijn en wie de "doeners".
Als ouders hieromtrent iets willen melden kunnen ze contact opnemen met de leerkracht van hun kind of één van de contactpersonen binnen de school.
 
Algemeen / preventief
Een kind kan pas tot goed functioneren komen indien het zich geborgen en veilig voelt in zijn omgeving. Acceptatie, tolerantie en respect zijn sleutelbegrippen die we als opvoeders van de kinderen moeten aanleren. Ouders en leerkrachten zullen er naar moeten streven deze begrippen goede inhoud te geven. Goede afstemming en duidelijkheid in deze is, evenals het geven van het goede voorbeeld, erg belangrijk.
Om de sociale vaardigheden van de kinderen verder te ontwikkelen besteden we in alle klassen aandacht aan: 'hoe ga je respectvol met elkaar om'. We gebruiken hiervoor o.a. de methode "Kanjertraining." Ook omgangsregels en waarden en normen komen hierbij aan bod. Het rollenspel en het houden van klassengesprekken zijn gebruikte werkvormen. Daarbij merken we vaak dat kinderen diverse waarden en normen kunnen hebben opgebouwd vanuit allerlei invloeden (thuis, sportclubs, buurt, tv).
Ook worden onze schoolregels regelmatig met de leerlingen besproken. De leerkrachten hebben deze regels in hun klassenmap zitten en vanaf groep 3 zijn ze in elke klas opgehangen.
 

Wat te doen bij misdragingen?

Bij het constateren van pesten wordt er altijd actie ondernomen. We  doen dit op klassen- op groepsniveau:

- op klassenniveau
De zaak wordt individueel, in groepjes en/of klassikaal besproken en verwerkt, meestal door de groepsleerkracht, soms door de directeur van de school. Ouders van beide partijnen worden hierbij altijd betrokken.

- op schoolniveau
Zodra de leerkracht het nodig acht brengt hij het probleem in de leerlingenbespreking en geven de collega's aanwijzingen/adviezen.
Ook kan het zijn dat alleen informatie wordt doorgegeven, zodat de collega's op de hoogte zijn. Tijdens momenten als surveilleren en overblijven kunnen zij dan adequater op bepaalde voorvallen reageren.
Bovendien hebben we de afspraak dat opmerkelijke zaken betreffende leerlingen uit een andere klas gerapporteerd worden aan de leerkracht bij wie ze in de klas zitten.
Indien nodig wordt hulp van buitenaf ingeroepen. (GGD of CJG)
Zo hopen we het pesten zoveel mogelijk te voorkomen.
 
08augustus2019
De website wordt de komende weken ge-update met nieuwe...
In de laatste editie van dit schooljaar leest u onder...
Brede School Moerdijk