Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Burgerschap (maatschappelijke en culturele betrokkenheid):

Onze school staat midden in de maatschappij en is daar een afspiegeling van. We bereiden de kinderen voor op een goed functioneren in de maatschappij waarbij we ze leren om respect en waardering voor verschillen tussen mensen te hebben. Samenwerken, tolerantie, zich kunnen inleven in anderen en conflicten op een vreedzame manier op te lossen, zijn de basisvaardigheden. De kinderen doen kennis op van, en maken kennis met verschillende achtergronden, culturen en religies. We willen bereiken dat ieder kind kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. We onderstrepen het belang van cultuureducatie. Cultuureducatie draagt bij aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het begrijpen van de wereld om hen heen. Daarom heeft cultuureducatie in ons onderwijsprogramma een vaste plaats en is cultuureducatie een terugkerend onderwerp in alle groepen. 
 
OBS Willem de Zwijger is de school:
 
  • Waar iedereen zich welkom, prettig en veilig voelt.
  • Waar een sterk positief pedagogisch klimaat heerst.
  • Die de onderwijskansen van de kinderen optimaal benut, rekening houdend met de verschillen.
  • Waar elk kind persoonlijke aandacht krijgt.
  • Waar kritisch naar het onderwijsaanbod wordt gekeken en het team continu blijft werken aan onderwijs- en kwaliteitsverbetering.
  • Waar samenwerken een belangrijke plaats inneemt onder andere met behulp van creatieve, coöperatieve werkvormen.
  • Waar veel waarde wordt gehecht aan een open en duidelijke communicatie.
Brede School Moerdijk