Visie en missie

Kwaliteit voor de leerlingen, dat is de kern van onze missie en onze visie

Om goed onderwijs te leveren, staat ‘kwaliteitsonderwijs’ centraal in onze missie en visie. Hierbij is het uitgangspunt:

Basisschool Willem de Zwijger, daar kun jij jezelf zijn.
Binnen onze openbare, eigentijdse, laagdrempelige basisschool, waar je je welkom voelt, verzorgen we goed onderwijs gerelateerd aan onze normen en waarden. We geloven erin dat mede door de fijne sfeer en het sterk pedagogisch klimaat, we samen met ouders, de kinderen laten groeien, zodat zij weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Wat willen we hoe bereiken?

Ons doel

Na 8 jaar onderwijs willen wij de kinderen die kennis en ervaring hebben meegegeven, waardoor ze op de volgende 3 vragen vol zelfvertrouwen kunnen antwoorden.
 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat kan ik?

De speerpunten

Om dat te bereiken, kun je de speerpunten van onze visie en missie samenvatten onder de volgende kernwoorden en kernwaarden:  

Wat is hierbij nog meer belangrijk?

 • Proces is veelal belangrijker dan product.
 • Besef krijgen van hoe iets tot stand komt.
 • Verbanden zien tussen verschillende vakgebieden door dit zelf te ervaren.
 • Out-of-the-box leren denken.

Wat houdt dit in?

Aandacht en veiligheid

 • Elk kind voelt zich op OBS Willem de Zwijger gezien en gehoord.
 • Ieder kind krijgt persoonlijke aandacht en voelt zich welkom, prettig en veilig.
Lees meer hieronder bij de kopjes ‘Pedagogisch klimaat’ en ‘Onderwijs’.
 

Individuele onderwijskansen

 • Op OBS Willem de Zwijger zorgen we voor een sterk positief pedagogisch klimaat.
 • We houden rekening met de verschillen.
 • De onderwijskansen van de kinderen worden optimaal benut.
Lees meer hieronder bij het kopje ‘Pedagogisch klimaat’.
 

Kwaliteit onderwijsaanbod

 • Op OBS Willem de Zwijger kijken we continu kritisch naar het onderwijsaanbod.
 • Het team werkt continu aan het verbeteren van het onderwijs en dus aan de kwaliteit van het onderwijs.
Lees meer hieronder bij het kopje ‘Onderwijs’.
 

Talenten en kansen

Er is meer dan rekenen en taal én als kinderen weten wat ze kunnen, durven ze ook te groeien en ervaren ze dat als enorm positief. Bovendien inspireert het ze om hun lat te verleggen.
 • OBS Willem de Zwijger biedt de leerlingen optimale kansen om hun talenten te laten ontdekken en die te laten ontwikkelen.
Lees meer hieronder bij het kopje ‘Onderwijs’.
 

Samenwerken

Door samen te werken kunnen de leerlingen hun eigen kennis delen. Dit leidt tot mooie resultaten en tot jezelf beter (durven) presenteren.
 • Samenwerken neemt een belangrijke plaats binnen het onderwijs op OBS Willem de Zwijger in.
 • Samenwerken gebeurt onder andere met behulp van creatieve, coöperatieve werkvormen.
Lees meer hieronder bij het kopje ‘Onderwijs’.
 

Positief en reëel

 • Op OBS Willem de Zwijger hebben we positieve en reële verwachtingen van de leerlingen.
Lees meer hieronder bij het kopje ‘Onderwijs’.
 

Openheid en duidelijkheid

 • De school hecht veel waarden aan en streeft naar open en duidelijke communicatie met zowel de kinderen als met de ouders.
Lees meer hieronder bij het kopje ‘Pedagogisch klimaat’.
 

Eigentijds en sfeervol

 • OBS Willem de Zwijger is eigentijds en sfeervol in alle facetten.
 

Hoe ziet ons streven er in de praktijk uit?

Pedagogisch klimaat

Mentale veiligheid
Gedurende de gehele schoolperiode  op de OBS Willem de Zwijger ontwikkelen de kinderen zich binnen een veilige en plezierige speel-werk-omgeving. Hierdoor voelen de kinderen zich geborgen en op hun gemak. Wederzijds vertrouwen en respect legt hiervoor de basis.

Bovendien leren de kinderen rekening te houden met de onderlinge verschillen, elkaar te vertrouwen, te waarderen en te helpen.

Educatief partnerschap door betrokkenheid ouders
We stellen betrokkenheid van de ouders zeer op prijs.

Op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid streven we naar:
 • educatief partnerschap;
 • gelijkwaardigheid;
 • samenwerking;
 • respect.
Ouders mogen van ons verwachten dat wij weloverwogen beslissingen nemen. Dit gebeurt vanuit onze professionaliteit, onze mogelijkheden en onze onmogelijkheden.

Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop.
 

Onderwijs

OBS Willem de Zwijger is een onderwijsinstelling waar kinderen in 8 leerjaren de school moeten kunnen doorlopen. Daarom… Handelingsgericht werken op basis van verschillen
Wie handelingsgericht wil werken op basis van verschillen, …
 • streeft naar een ononderbroken leer – en ontwikkelingsproces.
 • houdt rekening met verschillen in aanleg, tempo, interesses, leerstijl en motivatie.
 • stemt het onderwijs af op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind.
Actuele lesmethoden en toetsen
Terwijl wij continu kijken naar de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen, mogen we ook de leerlijnen van de didactische ontwikkeling niet uit het oog te verliezen. Daarom maken we met betrekking tot de vakken gebruik van actuele lesmethoden en toetsen. 

De coachende leerkracht
Waar het ene kind vooral bij de hand wil worden genomen en een uitgestippelde route volgens vooraf bekende lesdoelen wil doorlopen, zal het andere kind meer eigenaarschap en zelfsturing tonen. Daarom is het van groot belang het kind te kunnen begeleiden in zijn of haar proces om een doel te kunnen bereiken. De rol van de leerkracht krijgt hierdoor meer coachend karakter.

Dit stelt de leerkracht in staat het lesaanbod beter af te stemmen op wat de leerling van hem of haar vraagt en in gedrag laat zien. Hierdoor wordt het leerrendement van elk kind groter en vooral breder. Het kind zal uiteindelijk hierdoor met een realistisch en haalbaar niveau uitstromen.

Positieve en reële verwachtingen
We hebben positieve reële verwachtingen van de kinderen. Hiermee stimuleren we aan de ene kant dat kinderen kritisch naar hun eigen leerprocessen en prestaties te kijken en aan de andere kant dat ze voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen.

Creatieve en coöperatieve werkvormen
Bovenstaande hangt ook samen met het gebruikmaken van creatieve en coöperatieve werkvormen in de lessen die worden gegeven.
 

Burgerschap (maatschappelijke en culturele betrokkenheid)

Op OBS Willem de Zwijger willen we de kinderen goed voorbereiden op een goed functioneren in de maatschappij. Ook daarom helpen we ieder kind met het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens in een multiculturele samenleving te worden.

OBS Willem de Zwijger staat – letterlijk en figuurlijk – midden in de maatschappij en is daar een afspiegeling van. Hierdoor maken kinderen spelenderwijs eenvoudig kennis met verschillende achtergronden, culturen en religies. Tegelijk leren we ze om respect en waardering te hebben voor de verschillen tussen mensen.

Basisvaardigheden hierbij zijn:
 • samenwerken;
 • tolerantie;
 • het kunnen inleven in anderen;
 • conflicten op vreedzame manier oplossen.
Cultuureducatie
In dit kader onderstrepen we ook het belang van cultuureducatie. Cultuureducatie draagt bij aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en helpt bij het begrijpen van de wereld om hen heen. Daarom heeft cultuureducatie in ons onderwijsprogramma een vaste plaats en is cultuureducatie een terugkerend onderwerp in alle groepen.