Medezeggenschap

Medezeggenschap is altijd belangrijk

Omdat wij in het voordeel van onze leerlingen graag contact hebben met de ouders, is ‘medezeggenschap’ onmisbaar. Medezeggenschap voeren we op onze school in 3 verschillende vormen uit.
  Hieronder vind je wat de Ouderraad voor ons betekent, wie daar lid van zijn en dus een actieve bijdrage hieraan leveren. Daarna kijken we op dezelfde manier naar de Medezeggenschapsraad. Tot slot komt ook de Leerlingraad aan de beurt.
 

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad van OBS Willem de Zwijger?


Organisatie activiteiten
Om het team te ondersteunen, organiseert de Ouderraad (OR) een aantal extra activiteiten. Denk hierbij aan:
 • sinterklaasfeest;
 • kerstfeest;
 • sportdag;
 • excursies;
 • schoolreis.
Ouders die geen lid zijn van de Ouderraad, maar wel willen assisteren bij bijvoorbeeld de extra activiteiten, kunnen zich aanmelden via Parro (de app voor communicatie tussen school en ouders). Ouders kunnen hiervoor ook persoonlijk door de groepsleerkracht worden benaderd. Extra hulp is vaak van harte welkom.
 
Innen vrijwillige ouderbijdragen
De Ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Aan het begin van het schooljaar mogen alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage overmaken. Afgelopen schooljaar was het bedrag € 45,– per kind. 
 
Vergaderingen en notulen
De Ouderraad vergadert 6 keer per jaar om de te organiseren activiteiten door te spreken.
 

De leden van de Ouderraad

 • Stephanie Langeweg
 • Marlies Wassenaar
 • Yvonne Antes
 • Wilma Everaard
 • Laura Troost
 • Natascha de Waard

Zelf graag lid worden?

Wil jij actief lid worden van de Ouderraad, dan kun je dat melden bij onze directeur, Martijn Kamps. 
 

Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Het schoolbeleid is in eerste instantie afhankelijk van het overkoepelende beleid van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO-WBR). Zij bepalen dus in hoofdlijnen het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad heeft hier vervolgens veel invloed op. Zij hebben zowel beslisrechten als adviesrechten over het uit te voeren schoolbeleid.

Daarnaast vormt de Medezeggenschapsraad voor de schoolleiding een belangrijke informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders.
 
Vergaderingen
De Medezeggenschapsraad vergadert 6 keer per jaar en indien nodig wordt er een extra vergadering belegd. De voorzitter leidt deze vergaderingen. In overleg met de directie zorgt de voorzitter ook voor het opstellen van een agenda en voor het verzorgen van de post. De directeur woont als adviseur de vergaderingen bij en vertegenwoordigt hierbij het bestuur.
 

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad wordt voor een termijn van 3 jaar samengesteld en heeft momenteel de volgende samenstelling:
 • Oudergeleding  –  3 personen;
  • Hester Klootwijk;
  • Fabian Vermeulen;
  • Renske Los
 • Personeelsgeleding  –  2 personen:
  • Victor Bloemhoff;
  • Kyra Ineveld.
 

Zelf graag lid worden?

Wil jij actief lid worden van de Medezeggenschapsraad, dan kan dat via een van de  bovengenoemde leden en/of via de voorzitter.
 

Leerlingraad

Wat doet de Leerlingraad?

Ook leerlingen uit de leerjaren 5 tot en met 8 zijn welkom om actief hun steentje bij te dragen als het gaat om de school te verbeteren. ‘Afgevaardigden‘ spreken met de directeur over zaken die onder de leerlingen leven. Ze bespreken hun ideeën om de school te verbeteren en de directeur luistert graag naar hun mening over allerhande zaken en plannen.
 

Hoe wordt een leerling lid van de Leerlingraad 

Aan het begin van het schooljaar kunnen leerlingen zichzelf aanmelden voor de Leerlingraad. Daarna worden de ‘afgevaardigden’ gekozen door hun klasgenootjes.
 

Over de bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de Leerlingraad vinden 3 tot 4 keer per jaar plaats en worden onder schooltijd gepland.